Η Σχολή
Αυτοκίνητο
Μοτοσυκλέτα Φορτηγό Νταλίκα Λεωφορείο Επικοινωνία  
 

Νταλίκα1. Παράβολο 30€ από την Εθνική Τράπεζα για την έκδοση νέου διπλώματος

2. Παράβολο 114,15€ για την παραλαβή διπλώματος

3. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια
διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί
95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους
της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Φωτοτυπία διπλώματος κατηγορίας Γ΄ (και από τις δύο όψεις)

5. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (μέγεθος 4x6 cm)

6. Α.Φ.Μ (προσωπικό)

7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την
περιγραφή αιτήματος (επικυρωμένη στην Αστυνομία ή ΚΕΠ).
Δίνεται από τη σχολή οδηγών

8. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (επικυρωμένη στην Αστυνομία ή ΚΕΠ)
Δίνεται από τη σχολή οδηγών

9. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Υπουργείο
Συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου
οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία (3) έτη.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Θεωρητικά: -

Πρακτικά: ε λ ά χ ι σ τ ε ς 8 διδακτικές ώρες

Παράσταση: Εξετάσεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών