Η Σχολή
Αυτοκίνητο
Μοτοσυκλέτα Φορτηγό Νταλίκα Λεωφορείο Επικοινωνία  
 

Μοτοσυκλέτα


1. Παράβολο 50€ από την Εθνική Τράπεζα για εξετάσεις σε γιατρούς της περιοχής του
συμβεβλημένους με το Υπουργείο Συγκοινωνιών (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ)

2. Για εξετάσεις σε γιατρούς της περιοχής συμβεβλημένους με το
Υπουργείο Συγκοινωνιών 10€ για Οφθαλμίατρο, 10€ για Παθολόγο.

Εάν υπάρχει δίπλωμα Β’ ερασιτεχνικό δεν χρειάζεται παράβολο 50€ για εξετάσεις γιατρών.

3. Παράβολο 27,02€ για την παραλαβή διπλώματος

4. Παράβολο 30€ από την Εθνική Τράπεζα για την έκδοση νέου διπλώματος

5. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια
διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί
95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους
της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

6. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (μέγεθος 4x6 cm)
ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην αγγίζονται οι φωτογραφίες

7. Α.Φ.Μ (προσωπικό)

8. Βιβλιάριο Υγείας (αριθμός μητρώου ασφαλίσεως)

9. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος
(επικυρωμένη στην Αστυνομία ή ΚΕΠ). Δίνεται από τη σχολή οδηγών.

10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (επικυρωμένη στην Αστυνομία ή ΚΕΠ)
Δίνεται από τη σχολή οδηγών.

11. Με την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Υπουργείο
Συγκοινωνιών εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου
οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία (3) έτη.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Θεωρητικά: 11 διδακτικές ώρες βιβλίο αυτοκινήτου (Κ.Ο.Κ.) (και μέσω Η/Υ)
Πρακτικά: ε λ ά χ ι σ τ ε ς 12 διδακτικές ώρες
Παράσταση: Εξετάσεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών